Cấu hình Load Balancing Vigor3900 | Vigor2960

0 Comment

Với 5 cổng wan vật lý, băng thông tối đa 700Mbps, Vigor3900 đáp ứng yêu cầu load balancing nhiều đường truyền Internet và băng thông tốc độ cao. Với giao diện cấu hình khác với dòng sản phẩm Vigor DrayTek khác, để khách hàng dễ dàng hơn khi cấu hình Vigor3900, chúng tôi đưa ra bài hướng dẫn cấu hình load balancing Vigor3900.

1. Cấu hình WAN:

Vigor3900 hỗ trợ 4 kiểu kết nối wan : Static, DHCP, PPPoE, PPTP. Bài hướng dẫn này chúng tôi sẽ hướng dẫn cấu hình WAN ở 2 mode phổ biến là PPPoE và Static (Lưu ý rằng cấu hình WAN theo mode nào là do nhà cung cấp internet quy định)

Bước 1:

– Đăng nhập vào giao diện Web cấu hình của Vigor3900, địa chỉ IP mặc định của Vigor3900 là 192.168.1.1. Đăng nhập vào giao diện Web cấu hình của Vigor3900 sử dụng 2 giao thức http và https: nếu như cấu hình của Vigor3900 là mặc định, có thể đăng nhập vào giao diện cấu hình theo hai cách sau: http://192.168.1.1 hay https://192.168.1.1, với username / password mặc định của 3900 là admin / admin

– Vào Wan >> General Setup.

– Chọn profile WAN: 5 profile WAN tương ứng với 5 port WAN vật lý trên Vigor3900, ví dụ bạn chọn cấu hình cấu hình WAN trên port WAN 1, click vào profile wan 1. Cấu hình WAN trên port 2, click vào profile wan 2.

Bước 2:

Chọn giao thức kết nối WAN và cấu hình.

Click vào chọn Enable This Profile, chọn mode NAT, chọn IPv4 Protocol là PPPoE, click vào PPPoE.

– Cấu hình Username, Password và MTU

 • Khai báo thông tin Username và Password đường truyền được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ.
 • Thay đổi giá trị thông số MTU/MRU: thông số mặc định MTU/MRU trên Vigor3900 là 1492, cần thay đổi sang giá trị 1438 hoặc 1442.
 • Thông số Debug: chọn Disable
 • Thông số Always On: chọn Enable.
 • Thông số Fixed : chọn Disable

– Chọn chế độ kiểm tra kết nối WAN, nếu để mặc định Vigor3900 cần thời gian 5 phút để phát hiện trạng thái WAN chuyển từ up sang down, Vigor3900 hỗ trợ cơ chế kiểm tra kết nối WAN bằng PING và HTTP, trong bài hướng dẫn này chúng tôi sẽ hướng dẫn cấu hình cơ chế kiểm tra kết nối WAN là mode PING.

Chọn Connection Detection Mode: PING.

Chọn Connection Dection Host : 8.8.8.8

Thay đổi giá trị Connection Detection Intervel : 30 -> 5

Thay đổi giá trị Connection Detection Retry : 5 -> 2

Với những giá trị Connection Detection Intervel và Connection Detection Retry được thay đổi, Router 3900 cần thời gian 2 x 5 = 10 giây, để phát hiện ra trạng thái của 1 WAN từ up  down

Stactic IP:

– Chọn giao thức kết nối WAN IPv4 protocol Static

Click chọn Enable This Profile, chọn Mode NAT, chọn IPv4 Protocol là Static, sau đó click vào PPPoE.

– Cấu hình IP Address, Subnet mask, Gateway IP Address

 • Khai báo IP Address, Subnet Mask, Gateway IP Address được cung cấp từ nhà cung cấp dịch vụ.
 • Giá trị MTU/MRU: xét giá trị 1500

– Chọn chế độ kiểm tra kết nối WAN (cấu hình tương tự kiếu kết nối WAN PPPoE)

 • Chọn Connection Detection Mode: PING.
 • Chọn Connection Dection Host : 8.8.8.8
 • Thay đổi giá trị Connection Detection Intervel : 30 -> 5
 • Thay đổi giá trị Connection Detection Retry : 5 -> 2

 

2. Cấu hình Load balancing

Hiện nay Vigor3900 chạy 4 Wan : wan 1, wan 2, wan 3, wan 4. Tất cả 4 wan đều ở trạng thái up.

Phần hướng dẫn tiếp theo cấu hình 4 WAN : wan 1 , wan 2, wan 3, wan 4 chạy ở chế độ load balancing. Cấu hình Pool, chọn mode Load_Balance. Vào Routing >> Load Balance Pool, chọn Add Pool

 

Đặt tên profile wan1234, chọn mode Load_Balance, sau đó click chuột vào Load_Balance. Để Vigor3900 có thể chạy Load Balancing chinh xác, cần khai báo thông số Weight trên mỗi Wan. Giả sử băng thông trên từng Wan lần lượt Wan 1, Wan 2, Wan 3, Wan 4 : 30Mbps, 40Mps, 50 Mbps, 60Mbps. Chọn Add, sau đó cấu hình thông số Weight cho mỗi WAN, sau đó chọn Save. Sau khi đã cấu hình hết 4 wan, chọn apply

 

3. Cấu hình Default Route:

Vào Routing >> Default Route chọn wan1234, sau đó Apply.

 

 

Trả lời